13/04/2015

Sobre la FIM

fusic

Després de quinze anys de treball conjunt amb l’Ajuntament de Vila-seca i amb el Patronat Municipal de Turisme, amb qui hem compartit, des del primer moment, el projecte d’una Fira professional, sorgida de la idea de la Música al Carrer, a fi de promoure la música del país a través d’una convocatòria oberta als grups musicals més joves i a les propostes musicals més innovadores.

Havent posat, des de la Fundació Societat i Cultura, tota la nostra expertesa en la gestió de recursos culturals i artístics, una experiència de més de trenta-vuit anys i la nostra professionalitat, reconeguda per tot el sector, al servei de la Fira de Música al Carrer de Vila-seca, amb l’objectiu de fer que el municipi fos una referència nacional en l’àmbit de la música emergent.

Coneixedors de la necessitat de convocar un concurs d’adjudicació a fi de gestionar aquest projecte d’acord amb la normativa actual que regula les contractacions municipals. I conscients de la dificultat que aquesta tramitació podia comportar en un projecte que es desenvolupa durant l’any sencer.

En aquest sentit, és especialment rellevant que, en data 20 de juny de 2013, la Fundació Societat i Cultura ja va fer un informe tècnic al Patronat de Turisme, sobre els aspectes més sensibles del nou projecte municipal, a fi que les decisions a prendre en el futur proper fossin les menys lesives en ares a mantenir el tremp, la qualitat, els resultats i les exigències d’una Fira de Música al Carrer que és la cita de referència, en l’àmbit professional, per a la música emergent a escala nacional.

En una reunió, el 9 d’octubre de 2013, en presència de l’Alcalde, ens prestarem sense reserves a treballar de forma coordinada amb el Patronat de Turisme per superar l’escull administratiu que suposava el concurs públic, sense aturar la feina inajornable per realitzar la Fira de Música al Carrer 2014. I, quan, el Patronat no va poder convocar el concurs en temps i forma, ens vàrem adaptar a fer la gestió del pressupost restringit seguint les indicacions de l’Ajuntament.

Malgrat aquests entrebancs, la Fira de Música al Carrer de 2014 fou de nou un èxit, en línia amb l’objectiu de fer de Vila-seca, la referència nacional per a la música jove, tant pel que fa a la qualitat de l’oferta musical, la participació de grups (897 propostes musicals inscrites), la resposta del públic i el nombre de professionals acreditats, com pel nivell de l’equipament tècnic dels espais, el format dels concerts, la valoració dels periodistes especialitzats i la repercussió als mitjans de comunicació.

Un cop feta la Fira de Música al Carrer de 2014, el Regidor de Turisme ens va informar que es trauria a concurs la gestió de la propera edició FIM 2015 i que, de moment, no féssim res per no incórrer en una falta impugnable a l’hora de presentar-nos al dit concurs. Parem màquines i esperem.

Finalment, el passat més de novembre alarmats per la no convocatòria, des de la Fundació Societat i Cultura, vàrem presentar per escrit una proposta de mínims que si el Patronat l’aprovava, es podia assumir, especialment davant el sector musical, el Departament de Cultura del Govern de la Generalitat de Catalunya i els patrocinadors, una edició singular, molt reduïda, sense convocatòria oberta a tot el sector musical i amb alguns ingredients que permetessin engegar, de cara a l’any 2016, una nova edició professional. No vàrem rebre cap resposta.

Finalment, dijous 26 de febrer de 2015, surten les Bases de la convocatòria del Concurs En el Plec de Clàusules, llegim un seguit de requisits com la selecció de grups programats, el nombre de concerts i la convocatòria professional, que són tots ells impossibles de complir tant pel que fa als terminis d’execució com pel pressupost disponible, si es vol garantir la qualitat de l’oferta musical i el seu interès real per als programadors, raó fonamental d’una Fira professional de música emergent.

Altra cosa seria que l’Ajuntament de Vila-seca, en el moment de fer la convocatòria hagués optat per substituir, enguany, la FIM per una trobada de grups de música de carrer, cosa perfectament legítima i molt més factible, especialment per raons de calendari, tal com la Fundació Societat i Cultura havia proposat a la vista de com anaven evolucionant les coses.

CONCLUSIÓ

A la vista de tot el que s’ha exposat, la Fundació Societat i Cultura, com a entitat promotora d’aquesta FIRA d’àmbit nacional, va decidir no concórrer a la convocatòria, per considerar que seria un menyspreu al sector professional i a la música emergent.

Finalment, comuniquem aquesta decisió, via web de la FIM, per informar als professionals, creadors, productors i programadors de música que FUSIC no assumeix davant el sector cap responsabilitat en relació a la convocatòria i programació d’aquesta edició de la fira de Música al Carrer de Vila-seca. Per tant si algú vol més informació que es posi en contacte directament amb el Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Vila-seca.